Monday, April 14, 2008

Anthemis tinctoria


Taxon name: Anthemis tinctoria - Family: Asteraceae


Taxon name: Anthemis tinctoria - Family: Asteraceae


Taxon name: Anthemis tinctoria - Family: Asteraceae


Taxon name: Anthemis tinctoria - Family: Asteraceae


Taxon name: Anthemis tinctoria - Family: Asteraceae


Taxon name: Anthemis tinctoria - Family: Asteraceae


Taxon name: Anthemis tinctoria - Family: Asteraceae


Taxon name: Anthemis tinctoria - Family: Asteraceae


Taxon name: Anthemis tinctoria - Family: Asteraceae