Monday, April 14, 2008

Borago officinalis


Taxon name: Borago officinalis - Family: Boraginaceae


Taxon name: Borago officinalis - Family: Boraginaceae


Taxon name: Borago officinalis - Family: Boraginaceae


Taxon name: Borago officinalis - Family: Boraginaceae


Taxon name: Borago officinalis - Family: Boraginaceae


Taxon name: Borago officinalis - Family: Boraginaceae


Taxon name: Borago officinalis - Family: Boraginaceae


Taxon name: Borago officinalis - Family: Boraginaceae