Monday, April 14, 2008

Atractylis gummifera


Taxon name: Atractylis gummifera - Family: Asteraceae


Taxon name: Atractylis gummifera - Family: Asteraceae


Taxon name: Atractylis gummifera - Family: Asteraceae


Taxon name: Atractylis gummifera - Family: Asteraceae


Taxon name: Atractylis gummifera - Family: Asteraceae


Taxon name: Atractylis gummifera - Family: Asteraceae


Taxon name: Atractylis gummifera - Family: Asteraceae


Taxon name: Atractylis gummifera - Family: Asteraceae


Taxon name: Atractylis gummifera - Family: Asteraceae


Taxon name: Atractylis gummifera - Family: Asteraceae


Taxon name: Atractylis gummifera - Family: Asteraceae


Taxon name: Atractylis gummifera - Family: Asteraceae


Taxon name: Atractylis gummifera - Family: Asteraceae


Taxon name: Atractylis gummifera - Family: Asteraceae