Sunday, April 13, 2008

Chrozophora tinctoria


Taxon name: Chrozophora tinctoria - Family: Euphorbiaceae


Taxon name: Chrozophora tinctoria - Family: Euphorbiaceae


Taxon name: Chrozophora tinctoria - Family: Euphorbiaceae


Taxon name: Chrozophora tinctoria - Family: Euphorbiaceae


Taxon name: Chrozophora tinctoria - Family: Euphorbiaceae


Taxon name: Chrozophora tinctoria - Family: Euphorbiaceae