Friday, April 11, 2008

Euphorbia prostrata


Taxon name: Euphorbia prostrata - Family: Euphorbiaceae


Taxon name: Euphorbia prostrata - Family: Euphorbiaceae


Taxon name: Euphorbia prostrata - Family: Euphorbiaceae


Taxon name: Euphorbia prostrata - Family: Euphorbiaceae


Taxon name: Euphorbia prostrata - Family: Euphorbiaceae


Taxon name: Euphorbia prostrata - Family: Euphorbiaceae


Taxon name: Euphorbia prostrata - Family: Euphorbiaceae


Taxon name: Euphorbia prostrata - Family: Euphorbiaceae


Taxon name: Euphorbia prostrata - Family: Euphorbiaceae


Taxon name: Euphorbia prostrata - Family: Euphorbiaceae