Thursday, April 10, 2008

Hibiscus syriacus


Taxon name: Hibiscus syriacus - Family: Malvaceae


Taxon name: Hibiscus syriacus - Family: Malvaceae


Taxon name: Hibiscus syriacus - Family: Malvaceae


Taxon name: Hibiscus syriacus - Family: Malvaceae


Taxon name: Hibiscus syriacus - Family: Malvaceae


Taxon name: Hibiscus syriacus - Family: Malvaceae


Taxon name: Hibiscus syriacus - Family: Malvaceae


Taxon name: Hibiscus syriacus - Family: Malvaceae


Taxon name: Hibiscus syriacus - Family: Malvaceae


Taxon name: Hibiscus syriacus - Family: Malvaceae


Taxon name: Hibiscus syriacus - Family: Malvaceae


Taxon name: Hibiscus syriacus - Family: Malvaceae


Taxon name: Hibiscus syriacus - Family: Malvaceae


Taxon name: Hibiscus syriacus - Family: Malvaceae


Taxon name: Hibiscus syriacus - Family: Malvaceae


Taxon name: Hibiscus syriacus - Family: Malvaceae


Taxon name: Hibiscus syriacus - Family: Malvaceae


Taxon name: Hibiscus syriacus - Family: Malvaceae