Thursday, April 10, 2008

Kickxia commutata


Taxon name: Kickxia commutata - Family: Scrophulariaceae


Taxon name: Kickxia commutata - Family: Scrophulariaceae


Taxon name: Kickxia commutata - Family: Scrophulariaceae


Taxon name: Kickxia commutata - Family: Scrophulariaceae


Taxon name: Kickxia commutata - Family: Scrophulariaceae


Taxon name: Kickxia commutata - Family: Scrophulariaceae


Taxon name: Kickxia commutata - Family: Scrophulariaceae


Taxon name: Kickxia commutata - Family: Scrophulariaceae


Taxon name: Kickxia commutata - Family: Scrophulariaceae


Taxon name: Kickxia commutata - Family: Scrophulariaceae