Thursday, April 10, 2008

Legousia hybrida


Taxon name: Legousia hybrida - Family: Campanulaceae


Taxon name: Legousia hybrida - Family: Campanulaceae


Taxon name: Legousia hybrida - Family: Campanulaceae


Taxon name: Legousia hybrida - Family: Campanulaceae


Taxon name: Legousia hybrida - Family: Campanulaceae


Taxon name: Legousia hybrida - Family: Campanulaceae


Taxon name: Legousia hybrida - Family: Campanulaceae


Taxon name: Legousia hybrida - Family: Campanulaceae


Taxon name: Legousia hybrida - Family: Campanulaceae