Wednesday, April 9, 2008

Medicago littoralis


Taxon name: Medicago littoralis - Family: Fabaceae