Wednesday, April 9, 2008

Micromeria graeca


Taxon name: Micromeria graeca - Family: Lamiaceae


Taxon name: Micromeria graeca - Family: Lamiaceae


Taxon name: Micromeria graeca - Family: Lamiaceae


Taxon name: Micromeria graeca - Family: Lamiaceae