Wednesday, April 9, 2008

Misopates orontium


Taxon name: Misopates orontium - Family: Scrophulariaceae


Taxon name: Misopates orontium - Family: Scrophulariaceae


Taxon name: Misopates orontium - Family: Scrophulariaceae


Taxon name: Misopates orontium - Family: Scrophulariaceae


Taxon name: Misopates orontium - Family: Scrophulariaceae