Tuesday, April 8, 2008

Petrorhagia velutina


Taxon name: Petrorhagia velutina - Family: Caryophyllaceae


Taxon name: Petrorhagia velutina - Family: Caryophyllaceae


Taxon name: Petrorhagia velutina - Family: Caryophyllaceae


Taxon name: Petrorhagia velutina - Family: Caryophyllaceae