Tuesday, April 8, 2008

Phalaris paradoxa


Taxon name: Phalaris paradoxa - Family: Poaceae


Taxon name: Phalaris paradoxa - Family: Poaceae


Taxon name: Phalaris paradoxa - Family: Poaceae


Taxon name: Phalaris paradoxa - Family: Poaceae


Taxon name: Phalaris paradoxa - Family: Poaceae


Taxon name: Phalaris paradoxa - Family: Poaceae