Tuesday, April 8, 2008

Pistacia lentiscus


Taxon name: Pistacia lentiscus - Family: Anacardiaceae


Taxon name: Pistacia lentiscus - Family: Anacardiaceae


Taxon name: Pistacia lentiscus - Family: Anacardiaceae


Taxon name: Pistacia lentiscus - Family: Anacardiaceae


Taxon name: Pistacia lentiscus - Family: Anacardiaceae


Taxon name: Pistacia lentiscus - Family: Anacardiaceae


Taxon name: Pistacia lentiscus - Family: Anacardiaceae


Taxon name: Pistacia lentiscus - Family: Anacardiaceae