Tuesday, April 8, 2008

Plantago afra


Taxon name: Plantago afra - Family: Plantaginaceae


Taxon name: Plantago afra - Family: Plantaginaceae


Taxon name: Plantago afra - Family: Plantaginaceae


Taxon name: Plantago afra - Family: Plantaginaceae


Taxon name: Plantago afra - Family: Plantaginaceae


Taxon name: Plantago afra - Family: Plantaginaceae