Monday, April 7, 2008

Tecomaria capensis


Taxon name: Tecomaria capensis - Family: Bignoniaceae


Taxon name: Tecomaria capensis - Family: Bignoniaceae


Taxon name: Tecomaria capensis - Family: Bignoniaceae


Taxon name: Tecomaria capensis - Family: Bignoniaceae


Taxon name: Tecomaria capensis - Family: Bignoniaceae


Taxon name: Tecomaria capensis - Family: Bignoniaceae


Taxon name: Tecomaria capensis - Family: Bignoniaceae


Taxon name: Tecomaria capensis - Family: Bignoniaceae


Taxon name: Tecomaria capensis - Family: Bignoniaceae