Monday, April 7, 2008

Trachelospermum jasminoides

Trachelospermum jasminoides


Taxon name: Trachelospermum jasminoides - Family: Apocynaceae