Tuesday, April 8, 2008

Plantago lagopus


Taxon name: Plantago lagopus - Family: Plantaginaceae


Taxon name: Plantago lagopus - Family: Plantaginaceae


Taxon name: Plantago lagopus - Family: Plantaginaceae


Taxon name: Plantago lagopus - Family: Plantaginaceae


Taxon name: Plantago lagopus - Family: Plantaginaceae


Taxon name: Plantago lagopus - Family: Plantaginaceae


Taxon name: Plantago lagopus - Family: Plantaginaceae


Taxon name: Plantago lagopus - Family: Plantaginaceae