Tuesday, April 8, 2008

Plantago psyllium


Taxon name: Plantago psyllium - Family: Plantaginaceae


Taxon name: Plantago psyllium - Family: Plantaginaceae


Taxon name: Plantago psyllium - Family: Plantaginaceae


Taxon name: Plantago psyllium - Family: Plantaginaceae


Taxon name: Plantago psyllium - Family: Plantaginaceae


Taxon name: Plantago psyllium - Family: Plantaginaceae


Taxon name: Plantago psyllium - Family: Plantaginaceae


Taxon name: Plantago psyllium - Family: Plantaginaceae


Taxon name: Plantago psyllium - Family: Plantaginaceae


Taxon name: Plantago psyllium - Family: Plantaginaceae


Taxon name: Plantago psyllium - Family: Plantaginaceae


Taxon name: Plantago psyllium - Family: Plantaginaceae


Taxon name: Plantago psyllium - Family: Plantaginaceae


Taxon name: Plantago psyllium - Family: Plantaginaceae


Taxon name: Plantago psyllium - Family: Plantaginaceae


Taxon name: Plantago psyllium - Family: Plantaginaceae