Monday, April 7, 2008

Thymus spinulosus


Taxon name: Thymus spinulosus - Family: Lamiaceae


Taxon name: Thymus spinulosus - Family: Lamiaceae


Taxon name: Thymus spinulosus - Family: Lamiaceae


Taxon name: Thymus spinulosus - Family: Lamiaceae


Taxon name: Thymus spinulosus - Family: Lamiaceae


Taxon name: Thymus spinulosus - Family: Lamiaceae


Taxon name: Thymus spinulosus - Family: Lamiaceae


Taxon name: Thymus spinulosus - Family: Lamiaceae