Monday, April 7, 2008

Tilia tomentosa


Taxon name: Tilia tomentosa - Family: Malvaceae


Taxon name: Tilia tomentosa - Family: Malvaceae


Taxon name: Tilia tomentosa - Family: Malvaceae


Taxon name: Tilia tomentosa - Family: Malvaceae


Taxon name: Tilia tomentosa - Family: Malvaceae


Taxon name: Tilia tomentosa - Family: Malvaceae


Taxon name: Tilia tomentosa - Family: Malvaceae


Taxon name: Tilia tomentosa - Family: Malvaceae